مرکز مراقبت ایده آل در راستای حفظ سلامت مراجعان و احترام به حقوق عزیزان شما ،باهمکاری بیمه ایران برای قرارداد های بلند مدت بیشتر از 6 ماه فرزندان ،بیماران و سالمندان شما را رایگان بیمه می کند .مسئولیت بیمه افراد برای قرارداد های 6ماهه و کمتر به انتخاب مراجعه کننده و برعهده وی می باشد .

کلیه خطراتی که مشمول بیمه حوادث می گردد شامل موارد زیر است :

  • غرامت فوت ناشی از حادثه
  • غرامت نقص عضو ناشی از حادثه
  • هزینه پزشکی ناشی از حادثه
  • غرامت روزانه عمومی
  • غرامت روزانه بستری

موضوع بیمه نامه

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای حرفه ای بیمه گزار در قبال اشخاصی که به علت اشتباه ،غفلت و یا قصور بیمه گزار در انجام کلیه خدمات مراقبت و پرستاری از بیمار،کودک و سالمند
در منزل دچار صدمات جسمانی و یا روانی گردیده و یا فوت شوند و بیمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود . بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید .